నందనందనునీ
రచన: శ్రీ సి.నా.రె
సంగీతం : శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం