నీలి నీలి గగనంలో
Writer: రాయంచ
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
సంగీతం: శ్రీ చంద్రశేఖర్