చిగురాకుల మాటునున్న
సంగీతం : శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్