ఆమనిలో కోయిలనై
సత్యవాడ సోదరీమణులు
సంగీతం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్
గాత్రం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్
ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్