నీడై తోడై
రచన: శ్రీ కాటూరి విజయసారధి
సంగీతం: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం