చిగురాకులపై
రచన: శ్రీ సి.నా.రె
సంగీతం: శ్రీ కొచ్చెర్లకోట సూర్యప్రకాశరావు
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం, శ్రీమతి ఆర్.జి.శోభారాజు