పూవులలోని
రచన: శ్రీ వక్కలంక
సంగీతం: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం, శ్రీమతి ద్వారం లక్ష్మి