వెన్నెలేమో పంపింది
రచన: శ్రీ ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ
సంగీతం: శ్రీ తిరుపతి రామానుజ సూరి
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం