శిలను మల్లె పూచిందట
రచన: ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ
సంగీతం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్
గాత్రం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్
ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్