కొమ్మలో కోయిలా
వీణ: శ్రీ చిట్టిబాబు
ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ మండా కృష్ణమోహన్