జానపద సంగీత కార్యక్రమం - పెళ్ళిపాటలు

శ్రీమతి బై(పై)రుపాక ఎల్లమ్మ & బృందం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 14, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ