అరుంధతీ కల్యాణం - చిందు యక్షగానం

అరుంధతీ కల్యాణం - రెండవ భాగం
చిందు యక్ష గానం
శ్రీ గడ్డం శ్రీనివాసు & బృందం
వరంగల్ జిల్లా - లింగాల గణపురం
జానపద సంగీత కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 5, 2011
ఆడియో రికార్డ్ సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ