ఆరె మరాఠీల చరిత్ర - చిందు యక్షగానం

జానపద కార్యక్రమాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 1, 2011
ఆడియో రికార్డ్ సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ

శ్రీ గడ్డం ముత్తులింగ & బృందం
చిందు యక్షగానం
ఆరె మరాఠీల చరిత్ర