సీతా కల్యాణం - హరికథా కాలక్షేపం

కథకులు: శ్రీ రాజయ్య శర్మ భాగవతార్
ఆకాశవాణి కడప కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 28, 2011