భక్త కుచేల హరికథాగానం

కథకులు: శ్రీ వీరవ్యాస శ్రీరామ భట్టార్
ఆకాశవాణి కడప కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 31, 2011
నిడివి: 60 నిముషాలు
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ