అంబరీష చరిత్ర హరికథాగానం

కథకురాల: శ్రీమతి జయంతి సావిత్రి
ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 12, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ