ఈ వెబ్సైటులో క్రితం నెల రేడియో / ఆకాశవాణి అభిమానుల కోసం కొత్త సెక్షను మొదలుపెట్టాక - దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ళుగా ఉన్న మిత్రత్వంతో చొరవ తీసుకుని ప్రియ మిత్రులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు శ్రీ కారంచేడు గోపాలం గారిని సంప్రదించగానే, ఎంతో సంతోషంగా వారి వద్ద ఉన్న అరుదైన ఆకాశవాణి రికార్డింగులు, ఆడియోలు ఇక్కడ ప్రచురించుకోడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

ఈ "ఘటనం" నాటిక / కార్యక్రమం / రికార్డింగు గురించి వారి మాటల్లోనే

Please don't get bewildered by the title.
I was not there when this title was decided.
Or, I would have made it something like "We are like this only!"
This is a story from any office in this country.
There are all kinds of people in this office.
You should only listen to the drama to know if you are also featured in it.
You would know half the characters of the play personally.

Best part is, it is Musical.
All kinds of music, starting with Carnatic to Hindustani, Qawwali and also Western are featured in this spoof!
Nothing sounds out of place.
I remember classical musicians appreciated this drama more than the common listeners.
There is a whole retinue of people who took part in it!

Srinivasan, yes, the flute maestro, wrote and produced it.
He was humorist to the core!
He would mimic people, tell anecdotes and make people laugh without let up.
His presence would make the party a real party!!
I am not saying these things, but people said this.

Srinivasan made Kopalle Sivaram pen the lyrics to the preset tunes.
Whether you understand Telugu or not, you will enjoy them.
I request all visitors to listen to this Radio Drama.

రెండో భాగం