శ్రీ యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు నవమృదంగం - 1
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో