శ్రీ యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు మృదంగం / శ్రీనివాసన్ జుగల్బందీ
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో