శ్రీ వెంపటి కామేశ్వర రావు - ఆకాశవాణి హైదరాబాదు వార్తలు