తొలకరించిందమ్మా తొలకరించింది - రూపకం

రచన: శ్రీమతి శ్యామసుందరి శర్మ
నిర్వహణ: శ్రీమతి కె.విజయ
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్రం
ప్రసార తేదీ: జులై 14, 2011