శ్రీ సూరవరపు రమేశ్ బాబు - ప్రాంతీయ వార్తలు - విజయవాడ