కనుపర్తి లక్ష్మమ్మ - శారద కథలు - ఆడియో ధారావాహిక

కల్పలతతో శారద చర్చించిన లేఖ
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
వ్యాఖ్యాత / పరిచయకర్త: శ్రీమతి అత్తలూరి విజయలక్ష్మి
ప్రసార తేదీ: మే 23, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ