మ్యూజిక్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - నేషనల్ ప్రోగ్రాం ఆఫ్ రీజనల్ ఫోక్ అండ్ లైట్ మ్యూజిక్

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసారమైన తేదీ - ఏప్రిల్ 7, 2011
సౌజన్యం - భవదీయుడు

ఆర్టిష్టు - శ్రీమతి దుర్గా భాస్కర్ (వీరు రిటైర్డు ఆకాశవాణి డైరెక్టరు)
ఫ్లూట్ - శ్రీ వి.నాగరాజు
వయొలిన్ - శ్రీ శ్రీధర్ కుమార్
కీబోర్డు - శ్రీ పి.ఫణికుమార్
తబల - శ్రీ ఎ.ప్రభాకర రావు
రిథంస్ - శ్రీ సత్యేంద్రనాథ్