శ్రీమతి రావు బాలసరస్వతీ దేవి గారితో రచయిత్రి రంగనాయకమ్మ గారి ఇష్టాగోష్టి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం (1992)

పునఃప్రసారం : 25 Sep 2010

ఈ ఆడియోను అందించిన రంజని గారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ


శ్రీమతి రావు బాలసరస్వతీ దేవి గారి మీద ఈనాడులో వచ్చిన వ్యాసం ఇక్కడ
వార్తలో వచ్చిన వ్యాసం ఇక్కడ