పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్ళికూతురు - [శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ]
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో