పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్ళికూతురు - [శ్రీ జి.బాలకృష్ణ ప్రసాద్]
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో