శ్రీమతి పార్వతీ ప్రసాద్ - ప్రాంతీయ వార్తలు - హైదరాబాదు