నవదుర్గ : 1983 సంవత్సరం విజయదశమి సందర్భంగా రూపొందించబడి ప్రసారమైన సంగీత రూపకం.
రచన: విదుషీమణి జొన్నవాడ రాఘవమ్మ
సంగీతం : శ్రీ ఘంటసాల విజయకుమార్
నిర్వహణ : శ్రీమతి తురగా జానకీరాణి
పునఃప్రసారం : 17 October 2010

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు


Note: Sometimes the audio stops when you click play button. In that instance, once the audio has buffered a little - pls drag the audio slider bar forward and it will start to play. Sorry for the inconvenience it may be causing!