మన తెలుగు కార్యక్రమం

మన తెలుగు కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: ఏప్రిల్ 18, 2011

"వేమన వ్యక్తీకరణ"
వ్యాఖ్యాత: దర్భశయనం శ్రీనివాసాచారి