జానపద, లలిత గీతాల / సంగీత కార్యక్రమం

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసారమైన తేదీ - ??? (తెలియదు)
ఆర్టిస్టులు - కె.బి.కె.మోహన రాజు, నిత్య సంతోషిణి
సౌజన్యం - భవదీయుడు