ఆంగ్ల డాక్యుమెంటరీ రూపకం
A Striking Legacy - 60 years of AIR Hyderabad
రచన & నిర్వహణ : శ్రీ సుమనస్పతిరెడ్డి (AIR PEx)
ప్రసారం తేదీ : 11 Nov 2010