హెచ్చరిక - రూపకం

హైదరాబాదు ఆకాశవాణి కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 5, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ

రచన: శ్రీ తుర్లపాటి నాగభూషణరావు
నిర్వహణ: డాక్టర్ కె.విజయ
సహకారం: శ్రీమతి కవిత

పాల్గొన్నవారు
శ్రీమతి ఎ.వసంతలక్ష్మి
డాక్టర్ కె.విజయ
శ్రీ వెన్న కృష్ణాశివరావు
శ్రీ మంత్రవాది మహేశ్వర్
శ్రీ బాలకృష్ణ