శ్రీ గుడిపూడి శ్రీహరి పరిచయం
పరిచయకర్త శ్రీ చావలి దేవదాసు (AIR PEx)

ఆడియో అందించిన రంజని గారు ఇలా అంటున్నారు:

ప్రసారం అయిన తేదీ అందుబాట్లో లేదు
రికార్డింగు నాణ్యతని బట్టి బహుశా 2000 సం|| కంటే ముందు
లైనిన్ పద్ధతిలో టేపురికార్డరు తో రికార్డు చేసుకున్న కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్రం ప్రసారం.


ఆడియో అందించిన రంజని గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలతో


చిత్ర సౌజన్యం: ఐడిల్ బ్రెయిన్.కాం