దేవీం శరణం గచ్చామి - 05
దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రత్యేక భక్తిరంజని కార్యక్రమం
సంగీతం శ్రీ యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు
80 వ దశకంలో రూపొందించబడిన కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు