దేవీం శరణం గచ్చామి - 02
దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రత్యేక భక్తిరంజని కార్యక్రమం
సంగీతం శ్రీ యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు
80 వ దశకంలో రూపొందించబడిన కార్యక్రమం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు


Note: Sometimes the audio (this particular audio) stops when you first click play button. In that instance, once the audio has buffered a little - pls drag the audio slider bar forward and it will start to play. Sorry for the inconvenience it may be causing!