"దరిదాపు లేక" - త్యాగరాజుల వారి కీర్తన
(సావేరి రాగం / ఆది తాళం) - వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో