సహాయ నిరాకరణోద్యమం - చీరాల, పేరాల సత్యాగ్రహం రూపకం

అకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ - ఏప్రిల్ 6, 2011

దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య, కొండా వెంకటప్పయ్య వంటి మహానుభావుల చరిత్ర, పన్నుల నిరాకరణోద్యమం, రావూరి అలిమేలు మంగమ్మ (జైలుకు వెళ్ళిన తొలి మహిళ) వివరాలు, శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం, పురపాలక సంఘ నిర్మాణం - ఇలా ఎన్నో అపురూపమైన సంఘటనలను వివరిస్తూ, విశదీకరిస్తూ సాగిన ఈ రూపకం తప్పక వినదగిన ఆణిముత్యం.

రచన: డాక్టర్ కందిమళ్ళ సాంబశివరావు
నిర్వహణ: రామసూర్యప్రకాశ రావు
సంగీతం: షేక్ ఇమాం సాహిబ్
వ్యాఖ్యానం: ఎన్.సి.దాస్

పాల్గొన్నవారు

గాంధీజి : శ్రీ సత్యనారాయణమూర్తి
కొండా వెంకటప్పయ్య : శ్రీ వారణాసి ఉదయ భాస్కర మూర్తి
దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య: శ్రీ ఎం.సి.కన్నేశ్వర రావు
విలేకరి - పి.ఎస్.ఆర్ రావు
ఇంకా ఆళ్ళ యోగానంద్ తదితరులు