బుజ బుజ రేకుల పిల్లుందా, బుజ్జారేకుల పిల్లుందా
న్యాయపతి రాఘవరావు గారి రచన
సంగీతం: మాష్టర్ వేణు
Record No: HMV-N28568
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు