సంగీత గంగోత్రి - రూపకం

శ్రీ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు గారి ఆధ్వర్యంలో
ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
సౌజన్యం - భవదీయుడు
సుమారు 52 నిముషాల ఆడియో కాబట్టి, కొద్దిగా ఓపిక వహించండి