వేయి పున్నమలు నాటిక

రచన: శ్రీ కరంచెట్టి కమలాకర్
నిర్వాహణ : శ్రీ బి.చిట్టిబాబు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 6, 2011