వరవిక్రయం నాటిక (ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం)
రచయిత: శ్రీ కాళ్ళకూరి నారాయణ రావు గారు, 1921
ఈ నాటకాన్ని ఆడియోగా అందించిన శ్రీ నూకల ప్రభాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ