శ్రీకృష్ణదేవరాయలు - ఆడియో ధారావాహిక - మొదటి భాగం

రచన: ??? శ్రీ ఎస్.డి.వి.యాజిద్
నిర్వహణ: శ్రీ ఎన్.విజయరాఘవరెడ్డి
సహకారం: శ్రీ వి.ఎస్.గోపీకృష్ణ

పాత్రలు - పాత్రధారులు

*కృష్ణనాయకుడు: శ్రి.వి.అమరేంద్ర
*అప్పాజి: శ్రీ మల్లాది గోపాలకృష్ణమూర్తి
*వీర నరసింహరాయలు: శ్రీ బందా వేంకటరమణయ్య
*సంగ: శ్రీమతి కె.అరుణశ్రీ
*సైనికుడు: శ్రీ కె.కామేశ్వర రావు

వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి వి.గాయత్రి, శ్రీ కె.వి.ఎస్.కె.కిశోర్

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 27, 2011
నిడివి: సుమారు 15 నిముషాలు