శ్రీ రేవూరి అనంతపద్మనాభరావు - ఫోను ద్వారా శ్రోతలతో ముఖాముఖి
అనుసంధానం శ్రీ ఎన్ విజయసారధి (AIR PEx)
ప్రసారం తేదీ : 18 నవంబరు 2010

శ్రీ రేవూరి అనంతపద్మనాభ రావు గారి వీడియో ఇంటర్వ్యూలు ఇక్కడ చూడవచ్చు

Part 1
Part 2
Part 3