పొగ మేడ నాటకం - మొదటి భాగం
ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర ప్రసారం
సౌజన్యం: డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం

రచన: శ్రీ శివం

పాల్గొన్నవారు

శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్
శ్రీ కె.చిరంజీవి
శ్రీ పి.వి.ఎస్.వరప్రసాద్
శ్రీ ఐ.వి.రాఘవరావు
శ్రీ సి.హెచ్.వి.శంకరయ్య
శ్రీ శ్యామలరావు
శ్రీ కోట వెంకటరామయ్య
శ్రీమతి బి.విజయలక్ష్మి