పండుగ దొంగలు నాటిక
రచన: శ్రీ నట్టి శ్రీనివాస రావు
నిర్వహణ: శ్రీ చావలి దేవదాస్

పాల్గొన్నవారు:
శ్రీ దినవహి సుబ్రహ్మణ్యం
శ్రీ బొర్రా నిరంజన రావు
శ్రీమతి కె.వి.సత్యవతి
శ్రీమతి ఎం.కృష్ణసాయి

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 27, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ