ఆడియో అందించిన రంజని గారు ఇలా తెలియచేస్తున్నారు

లంకాయణం నాటకం - విజయవాడ కేంద్రం ప్రసారం
రచన : పురాణపండ రంగనాధ్
నిర్వహణ : వారణాసి ఉదయభాస్కరమూర్తి
పునః ప్రసారం : 31 October 2010