జీవన సంధ్య నాటిక
రచన: శ్రీమతి రత్నావళి
నిర్వహణ: శ్రీ బి.చిట్టిబాబు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 17, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ