హైటెక్ కాపురం నాటిక
రచన: అత్తలూరి విజయలక్ష్మి
నిర్వహణ: చావలి దేవదాస్
సహకారం: జా(గా?)జుల ప్రభాకర్

పాల్గొన్నవారు:
శ్రీమతి సి.శైలజ
శ్రీమతి బి.పద్మశ్రీ
శ్రీమతి ఎం.ఎస్.లక్ష్మి
శ్రీ ఎస్.జాఫర్ బాషా
శ్రీ పి.శేషు బాబు
శ్రీ కె.మురళీ కృష్ణ
శ్రీ ఎస్.కామేశ్వర శర్మ
శ్రీ అద్దంకి శ్రీరామచంద్రమూర్తి
శ్రీ వెంకట్రామయ్య
శ్రీ సుబ్బారావు

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 29, 2011