గోరంత దీపం - నాటిక
ఆకాశవాణి కడప కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 13, 2011